Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden en website-privacyverklaring (‘voorwaarden’) gelden voor het gebruik van de websites van Novelion Therapeutics (en de dochteronderneming Aegerion Pharmaceuticals) (de ‘site’). IEDEREEN DIE DE SITE BEZOEKT, STEMT IN MET DEZE VOORWAARDEN. Novelion Therapeutics (‘Novelion’, ‘wij, ‘we’ of ‘ons’) kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen en deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na plaatsing op de site. Als u de site blijft bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt dit gezien als uw definitieve acceptatie van de gewijzigde voorwaarden.

  1. Licentie. De inhoud van onze site, met inbegrip van de ‘look and feel’ (bijv. tekst, afbeeldingen, beelden, logo’s en knoppen), redactionele inhoud, meldingen, software (waaronder HTML- of XML-gebaseerde computerprogramma’s) en ander materiaal, zijn beschermd door auteursrechtwetgeving, merkenrecht en overige wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen. Deze inhoud behoort toe aan of is in licentie gegeven aan Novelion of Aegerion. We verlenen u hierbij het recht om de site te bekijken en te gebruiken met inachtneming van deze voorwaarden. U mag een kopie van de informatie op de site downloaden of afdrukken, maar uitsluitend voor intern gebruik of verspreiding. Gehele of gedeeltelijke herdruk of elektronische vermenigvuldiging van documenten of afbeeldingen voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is verkregen.
  2. Uw verantwoordelijkheid. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor uw gebruik van of toegang tot deze site, met inbegrip van uw toegang tot literatuur van Aegerion of anderen die via de site wordt verkregen en u doet afstand van alle aanspraken of aanklachten tegen Novelion of Aegerion of hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen in verband daarmee.
  3. Bronnen van derden op onze site. Deze site kan links bevatten naar websites die door andere partijen worden beheerd. De gekoppelde sites staan niet onder het toezicht van Novelion of Aegerion en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op andere internetsites staat die aan deze site zijn gekoppeld. Deze links betekenen niet dat we materiaal op een andere site onderschrijven, en Novelion en Aegerion wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot uw toegang tot deze gekoppelde websites. Novelion en Aegerion bieden voor het gemak van gebruikers links naar andere internetsites, en het bezoeken van andere internetsites gekoppeld aan deze site is op eigen risico.
  4. Disclaimer. DEZE SITE EN DE ERIN OPGENOMEN INFORMATIE WORDT ‘ALS ZODANIG’ BESCHIKBAAR GESTELD, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH STILZWIJGEND. WE GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE ACTUEEL, NAUWKEURIG OF VOLLEDIG IS, EN U MAG OP BASIS ERVAN GEEN BESLISSINGEN NEMEN OF ACTIE ONDERNEMEN. WIJ WIJZEN HIERBIJ ELKE GARANTIE AF DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE VRIJ IS VAN VERSTORINGEN OF DAT DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE CODES DIE BESMETTENDE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN HEBBEN. De informatie op deze site wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in nieuwe edities ervan worden opgenomen.
  5. Vrijwaring. U stemt ermee in Novelion en Aegerion, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen, te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, voortvloeiend uit of in verband met enige schending van deze voorwaarden of enige activiteit gerelateerd aan het gebruik van de site (waaronder, maar niet beperkt tot, inbreuk op de wereldwijde intellectuele-eigendomsrechten van derden of nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of andere personen die namens de site bezoeken.
  6. Privacy. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers aan de site tenzij u vrijwillig besluit ons deze informatie te verstrekken via een van de opgegeven e-mailadressen. Bezoekers worden uitgenodigd om navraag te doen over Novelion en Aegerion en ons onderzoek, of om te informeren naar vacatures. We zullen de informatie die u ons in deze berichten verstrekt gebruiken om te reageren op uw vraag, maar zullen deze op geen enkele andere wijze gebruiken of vrijgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve aan opdrachtnemers of dienstverleners die namens ons diensten kunnen verlenen of taken kunnen uitvoeren – bijvoorbeeld een dienstverlener op het gebied van informatietechnologie of personeelsadviseur. Deze opdrachtnemers en dienstverleners mogen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt en mogen deze niet vrijgeven aan een andere derde partij, behalve op onze uitdrukkelijke aanwijzing en in overeenstemming met deze paragraaf. Deze paragraaf is alleen van toepassing op informatie die van bezoekers via de site is verzameld en niet op persoonlijke informatie die Novelion of Aegerion kan verzamelen in haar onderzoek of via offline- of andere activiteiten.
  7. Auteursrechten en handelsmerken. Copyright (C) 2016 Novelion Therapeutics Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken en logo's van NOVELION, NOVELION THERAPEUTICS, AEGERION, AEGERION PHARMACEUTICALS, JUXTAPID, LOJUXTA en MYALEPT, en andere logo’s of handelsmerken van Novelion of Aegerion, zijn logo's, handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Novelion Therapeutics of Aegerion Pharmaceuticals, Inc. en zijn beschermd uit hoofde van de wetten van de Verenigde Staten en andere landen.
  8. Contact met ons opnemen. Voor vragen over links naar de site of over handelsmerk- of auteursrechtaangelegenheden, of als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via infogroup@novelion.com .
  9. Op deze site staat geen medisch advies of advies over diensten van deskundigen. De inhoud op de site is bedoeld als algemene informatiebron over de materie die wordt behandeld. Door Aegerion wordt via de site niet op directe of indirecte wijze geneeskunde beoefend, medisch advies gegeven of medische diensten verleend en niets op deze site is bedoeld als een aanwijzing voor een medische diagnose of behandeling. De verstrekte informatie mag niet als volledig worden beschouwd en evenmin mag op basis ervan een behandeling voor een bepaalde persoon worden voorgesteld. Op basis van informatie die van de website afkomstig is mogen geen persoonlijke, medische, juridische, technische of financiële beslissingen worden genomen. De informatie mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek aan, telefoongesprek met, overleg met of het advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u zorggerelateerde vragen heeft.